Ngài vẫn ở đó…

Tháng Sáu 7, 2023 Admin 0

Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm “Chúng tôi vào nhà thờ ít lâu, và khi chúng tôi đứng đó trong tĩnh lặng, có một phụ nữ […]