Các bài suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên – B

 

 Lời Chúa: Am. 7, 12-15; Ep. 1, 3-14; Mc. 6, 7-13