Đức Giêsu, hiện thân tình yêu Thiên Chúa

Ga 3,31-36
 

Đấng từ trời mà đến… làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe … Ai tin vào Người thì được sự sống đời đời.

Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng con người và muốn con người được chia sẻ hạnh phúc với Ngài, nhưng hạnh phúc đó đã bị đóng lại vì tội lỗi của Ađam. Đức Giêsu, Đấng từ trời đến làm chứng cho chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa để ai tin vào Ngài thì được sống đời đời.

Cuộc đời của Chúa Giêsu từ khi nhập thể cho đến khi chịu chết trên Thánh giá là lời chứng về tình yêu của Thiên Chúa vì khi đến thế gian này, “Người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy” (Ga 5,19). Do vậy, trọn cuộc đời Chúa Giêsu là lời chứng về tình yêu Thiên Chúa hay Ngài chính là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa.

Qua Đức Giêsu Kitô, chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu vô vị lợi, sẵn sàng trao ban tất cả, ngay cả Con Một, Ngài cũng không từ chối“Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16).

Con Một Chúa Cha là Đức Giêsu đến thế gian “không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống cho thế gian”. Lẽ ra thế gian phải đón tiếp và kính tôn, nhưng thế gian đã không đón nhận và còn tìm cách bắt bớ, đánh đòn và giết chết trên thập giá. Từ thập giá, Ngài đã cầu xin Chúa Cha tha thứ “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34).

 “Họ” là những người lính vừa đóng đanh Chúa vào Thập giá. “Họ” cũng là những người đang đứng dưới chân Thập giá nhạo báng Chúa. Rồi “họ” là các luật sĩ, tư tế và người biệt phái bắt nộp Chúa. “Họ” cũng còn là những người tội lỗi, mà trong đó có cả mỗi người chúng ta. “Bấy giờ” là lúc Chúa đang bị treo trên Thập giá, bị sỉ nhục, lúc Chúa đang suy nghĩ về những kẻ tội lỗi sau này, lúc Chúa đang chịu đau khổ cùng cực nhất. Ấy thế mà chính lúc “bấy giờ” Chúa lại cầu xin Chúa Cha tha tội cho “họ” và biện hộ cho “họ” vì họ nhầm chẳng biết việc họ làm.

Chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu trên thập giá, chúng ta nhận ra được tình yêu vô biên của Thiên Chúa, một tình yêu trao hiến tất cả để đổi lấy hạnh phúc đời đời cho con người. Để được hưởng vinh phúc đó, chúng ta cần phải tin vào Chúa“Ai tin vào Con Người thì được sự sống đời đời”. Tin là vâng nghe và đón nhận những gì Chúa mặc khải, đồng thời để Chúa làm chủ và hướng dẫn đời mình.

Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, xin giúp chúng con biết nhận ra tình yêu của Chúa, ban cho chúng con một đức tin vững mạnh để chúng con biết đáp lại tình yêu Chúa, hầu sau này chúng con cũng được phục sinh với Chúa trên Nước Trời. Amen.