Người mang Thánh giá

Priest-Thập giá và bóng tối trong đời tận hiến         ­                

                 Hỡi người mang Thánh giá

                 Có phải là tín đồ

                 Của người trong lịch sử

                 Tên gọi là Giêsu?

 

                                  Người thích mang Thánh giá

                                  Như dấu hiệu niềm tin

                                  Đức Giêsu Cứu Thế

                                  Vẫn ngự trị muôn niên.

 

                 Ta ngày xưa cũng thế

                 Cũng tin có Chúa Trời

                 Nhưng đường đời nghiêng lệch

                 Ta bước trật nẻo đi.

 

                 Giờ như là phép lạ

                 Ta thấy người tiên tri

                 Với huy hoàng Thánh giá

                 Ta chợt nhớ đường về.

 

Kính lễ Suy Tôn Thánh Gía 14/09/2016

 

Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa