Các biểu mẫu giấy tờ liên quan đến các bí tích

 WGPSG — Vào cuối Khoá Thường huấn Linh mục năm 2015, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã chính thức công bố Quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và giới thiệu các biểu mẫu giấy tờ liên quan đến các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức, Hôn Phối… 

Đính kèm dưới đây là các biểu mẫu giấy tờ liên quan đến các bí tích.