Đức Phanxicô kế thừa di sản Gioan Phaolô II

Bùi Chu, 08/04/2015 (gpbuichu.org) – Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tắt thở ngày 2/4/2005, đêm vọng lễ Kính Lòng Thương xót Chúa, lễ mà do chính ngài thiết lập. Đi sau lễ Phục sinh, Lễ này được mừng do các thị kiến của nữ tu Faustina Kowalska (1905-1938), người Ba Lan được Đức Gio-an Phao-lô II phong hiển thánh năm 2000.
 
Nhà văn kiêm nhà báo Bernard Lecomte đã định nghĩa lòng thương xót theo Đức Gio-an Phao-lô II như sau: “Lòng Thương Xót tự bản chất là thành trì căn bản mà Thiên Chúa ban cho con người chống lại sự dữ. Lòng Thương Xót còn mạnh mẽ hơn cả bác ái, hay tình thương, hơn cả tha thứ. Đi xa hơn nữa, Lòng Thương Xót là chấp nhận những gì xảy ra và biến đổi nó thành điều tốt. Niềm hy vọng dựa trên Lòng Thương Xót, tức là trên việc mà Thiên Chúa hết sức chống lại sự dữ, chấm dứt sự dữ, loại trừ sự dữ.”
 
Bernard Lecomte nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhấn mạnh đến Lòng Thương Xót là để tiếp nối di sản của Đức Gio-an Phao-lô II. Hôm nay ngài lấy lại di sản này, nhưng không phải là di sản thứ hai hay đơn thuần là văn hóa. Điều đó chỉ ra rằng Đức Phan-xi-cô là người kế thừa nền tảng mục vụ của Đức Gio-an Phao-lô II.
 
Đức Hồng Y thần học gia người Thụy sĩ Georges Cottier đã tái khẳng định tư tưởng của Đức Gio-an Phao-lô II khi nhìn vào sự tục hóa hiện nay ở Phương Tây, một trào lưu văn minh mà Giáo Hoàng người Ba Lan đã nhìn thấy và cách nào đó, như cái nhìn tiên tri. Ngài nói: “Hôm nay, xã hội tục hóa vừa vật lộn với sự dữ vừa che giấu sự dữ. Có nhiều người đang tố cáo Thiên Chúa trước những điều quái dị và không thể giải thích nổi, nhưng đồng thời lại muốn thoát khỏi ý tưởng tội lỗi. Con người sống tục hóa thì cứng lòng và tự kiêu. Vì thế, sứ điệp của Lòng Thương Xót Chúa kêu gọi chúng ta nhận ra sự mỏng giòn của mình.”
 
Đức Hồng Y Georges Cottier xác định: “Chúng ta có kinh nghiệm cá nhân về tội lỗi, nhưng trên bình diện nhân loại, có một số tội rất nặng, vượt qua lý trí, cái gì đó quỉ ma. Trước tình hình đó, nhân loại đánh mất đức tin thì không còn vũ khí nào khác. Câu trả lời cho thảm kịch to lớn đó là Lòng Thương Xót Chúa, mạnh mẽ hơn tất cả.”
 
Minh Sáng