Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Phục Sinh – năm B

 PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM B

Ga 10,11-18

11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, 13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. 14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, 15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. 17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. 18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”

HỌC HỎI

  1. Có bao nhiêu cụm từ hy sinh mạng sống mình trong đoạn Phúc âm này ?
  2. Đức Giêsu là Ánh sáng thật (Ga 1,9), Bánh thật (Ga 6,32), Cây Nho thật (Ga 15,1). Ở đây Ngài là Mục Tử tốt (Ga 10,11). Thế nào là một mục tử tốt ?
  3. Đọc Ga 10,12-13. Cảnh này diễn ra ở trong hay ngoài ràn chiên (=bãi giữ chiên có rào bảo vệ = aulê)?
  4. Đọc Ga 10,10 : “Tôi đến để chiên có sự sống và có một cách dồi dào.” Sự sống ở Ga 10,10 có khác với mạng sống ở Ga 10,11 không ? Khác thế nào?
  5. Đọc Ga 10, 12-13. Đâu là sự khác biệt giữa mục tử tốt và người chăn thuê ?
  6. Đọc Ga 10,14. Đức Giêsu và chiên của mình biết nhau có sâu không ?. Đọc Ga 10,3-6. 8. 16.
  7. Đọc Ga 10,15. Chúa Cha và Đức Giêsu biết nhau có sâu không ? Đọc Ga 8,55; 7,29; 8,19.
  8. Đọc Ga 10,16. Theo bạn, những chiên khác không thuộc về ràn này là ai ? Đây có phải là chiên của Đức Giêsu không ? Đâu là ước mơ của Đức Giêsu về họ ? Đọc thêm Ga 11,50-52; 12,32; 17,20; 4,42.
  9. Đọc Ga 10,18 : “Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ‎‎‎‎‎‎y‎ hy sinh mạng sống mình.” Điều này có đúng không ? Đọc Ga 7,30. 32. 44; 8,20. 59.
  10. Trong Ga 10,18 Đức Giêsu nói rằng Ngài có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống. Đức Giêsu lấy quyền ấy ở đâu ? Đọc Ga 19,10-11; 3,27.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.