Trực tiếp: Tĩnh tâm Mùa Vọng tại G.x Chí Hòa lúc 18h30 ngày 16/12/2016 (L.M Giuse Nguyễn Phát Tài)

 

Buổi Tĩnh tâm Mùa Vọng tại G.x Chí Hòa – Giáo Hạt Chí Hòa do LM Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế vào lúc 18giờ30 ngày 16/12/2016. 

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được.
Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên
 các Website:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì