Vatican tái thiết lập chương trình đào tạo các linh mục tương lai

Một hướng dẫn 91 trang chứa đựng nhiều điều then chốt mới để lựa chọn và đào tạo các linh mục tương lai trong các chủng viện, sau 46 năm sử dụng những yêu cầu trong thời gia trước.
Vatican tái thiết lập chương trình đào tạo các linh mục tương lai

Theo người phụ trách văn bản, Đức Hồng y Beniamino Stella, tài liệu có hai ý quan trọng:

 

Rằng việc đạt tới mục tiêu không thiết yếu phải được gắn liền “thời gian trong chủng viện, hoặc hoàn thành những nghiên cứu,” mà là một “sự trưởng thành liên kết toàn diện,” điều mà ngài đã lãnh nhận những đặc điểm liên quan đến căn tính linh mục và có một “sự trưởng thành Kitô giáo và tu đức.”   

 

Trong số những vấn đề khác, các giám mục và hiệu trưởng chủng viện phải bảo đảm rằng các ứng viên phải đáp ứng cả hai điều kiện thuộc con người và tình cảm đối với việc thực thi đời sống linh mục: từ việc sống ở ngoài được ơn gọi sống độc thân, cho đến sẵn lòng quảng đại dành cho lợi ích của người khác.

 

Bằng cách này, Vatican xác nhận rằng các giám mục không nên tấn phong linh mục cho các chủng sinh, những người mà có “những khuynh hướng đồng tính bén rễ sâu.”

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn

Nguồn tin: Thánh Linh