Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo: Tân Giám mục chính toà giáo phận Xuân Lộc

 
WHĐ (07.05.2016) – Trong thông báo về “Miễn nhiệm và Bổ nhiệm” được phổ biến ngày hôm nay, thứ Bảy 07-05-2016, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm Giám mục chính toà giáo phận Xuân Lộc của Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, theo khoản 401 § 1 của Bộ Giáo Luật*.
 
Kế nhiệm Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh là Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục phó giáo phận Xuân Lộc.
 
Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo là Giám mục chính tòa thứ năm của giáo phận Xuân Lộc kể từ khi giáo phận này được thành lập vào năm 1965.
 
 
––––––––––––––––––––––––
 
* Giám mục giáo phận đã trọn bảy mươi lăm tuổi được yêu cầu đệ đơn từ nhiệm lên Đức giáo hoàng,
 
và Đức giáo hoàng sẽ định liệu sau khi cân nhắc tất cả mọi hoàn cảnh.
 
(Bộ Giáo luật 1983, Bản dịch của Hội đồng Giám mục Việt Nam)
 
 
 
 
WHĐ