Audio Toàn bộ Sứ điệp Đức Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình

00 – LOI MO DAU mix.mp3
01 – NHUNG LOI BAN TU TROI – 1981 mix.mp3
02 – NHUNG LOI BAN TU TROI – 1982 mix.mp3
03 – NHUNG LOI BAN TU TROI – 1983 mix.mp3
04 – NHUNG LOI BAN TU TROI – 1984 mix.mp3
05 – NHUNG LOI BAN TU TROI – 1985 mix.mp3
06 – NHUNG LOI BAN TU TROI – 1986 mix.mp3
07 – NHUNG LOI BAN TU TROI – 1987-1988 mix.mp3
08 – NHUNG LOI BAN TU TROI – 1989 mix.mp3
09 – NHUNG LOI BAN TU TROI – 1990-1995 mix.mp3
10 – SU DIEP HANG TUAN QUA MARIJA – 1984 mix.mp3
11 – SU DIEP HANG TUAN QUA MARIJA – 1985 mix.mp3
12 – SU DIEP HANG TUAN QUA MARIJA – 1986 mix.mp3
13 – SU DIEP HANG THANG QUA MARIJA – 1987 mix.mp3
14 – SU DIEP HANG THANG QUA MARIJA – 1988 mix.mp3
15 – SU DIEP HANG THANG QUA MARIJA – 1989 mix.mp3
16 – SU DIEP HANG THANG QUA MARIJA – 1990 mix.mp3
17 – SU DIEP HANG THANG QUA MARIJA – 1991 mix.mp3
18 – SU DIEP HANG THANG QUA MARIJA – 1992 mix.mp3
19 – SU DIEP HANG THANG QUA MARIJA – 1993 mix.mp3
20 – SU DIEP HANG THANG QUA MARIJA – 1994 mix.mp3
21 – SU DIEP HANG THANG QUA MARIJA – 1995 mix.mp3
22 – SU DIEP HANG THANG QUA MARIJA – 1996 mix.mp3
23 – SU DIEP HANG THANG QUA MARIJA – 1997 mix.mp3
24 – SU DIEP HANG THANG QUA MARIJA – 1998 mix.mp3
25 – SU DIEP HANG THANG QUA MARIJA – 1999 mix.mp3
26 – SU DIEP HANG THANG QUA MARIJA – 2000 mix.mp3
27 – SU DIEP HANG THANG QUA MARIJA – 2001 mix.mp3
28 – SU DIEP HANG THANG QUA MARIJA – 2002 mix.mp3
29 – SU DIEP HANG THANG QUA MARIJA – 2003 mix.mp3
30 – SU DIEP HANG THANG QUA MARIJA – 2004 mix.mp3
31 – SU DIEP NGÀY 2 QUA MIRJANA VA 25 QUA MARIJA – 2005 mix.mp3
32 – SU DIEP NGÀY 2 QUA MIRJANA VA 25 QUA MARIJA – 2006 mix.mp3
33 – SU DIEP NGÀY 2 QUA MIRJANA VA 25 QUA MARIJA – 2007 mix.mp3
34 – SU DIEP NGÀY 2 QUA MIRJANA VA 25 QUA MARIJA – 2008 mix.mp3
35 – SU DIEP NGÀY 2 QUA MIRJANA VA 25 QUA MARIJA – 2009 mix.mp3
36 – SU DIEP NGÀY 2 QUA MIRJANA VA 25 QUA MARIJA – 2010 mix.mp3
37 – SU DIEP NGÀY 2 QUA MIRJANA VA 25 QUA MARIJA – 2011 mix.mp3
38 – SU DIEP NGÀY 2 QUA MIRJANA VA 25 QUA MARIJA – 2012 mix.mp3
39 – SU DIEP NGÀY 2 QUA MIRJANA VA 25 QUA MARIJA – 2013 mix.mp3
40 – SU DIEP NGÀY 2 QUA MIRJANA VA 25 QUA MARIJA – 2014 mix.mp3
41 – SU DIEP BAN CHO IVAN VA NHOM CAU NGUYEN – 1988 mix.mp3
42 – SU DIEP BAN CHO IVAN VA NHOM CAU NGUYEN – 1989 mix.mp3
43 – SU DIEP BAN CHO IVAN VA NHOM CAU NGUYEN – 1990 mix.mp3
44 – SU DIEP BAN CHO IVAN VA NHOM CAU NGUYEN – 1991-1994 mix.mp3
45 – SU DIEP BAN CHO IVAN VA NHOM CAU NGUYEN – 1995-2000 mix.mp3
46 – SU DIEP BAN CHO IVAN VA NHOM CAU NGUYEN – 2005-2014 mix.mp3
47 – SU DIEP BAN CHO MARIJA KHI CO O NUOC MY – 1988-1994 mix.mp3
48 – SU DIEP BAN CHO JELENA VA MARIJANA VA NHOM CAU NGUYEN – 1982-1983 mix.mp3
49 – SU DIEP BAN CHO JELENA VA MARIJANA VA NHOM CAU NGUYEN – 1984 mix.mp3
50 – SU DIEP BAN CHO JELENA VA MARIJANA VA NHOM CAU NGUYEN – 1985 – 1987 mix.mp3