TRỰC TIẾP: Thánh lễ Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên, tại Giáo họ Vĩnh Lộc lúc 18:00 ngày 01/10/2023

Thánh lễ Chúa nhật Tuần XIII Thường Niên. Lúc 18giờ00 ngày 01.10.2023. tại Giáo họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-